Kredyt mieszkaniowy “Mieszkanie dla młodych”

“Mieszkanie dla młodych” to rządowy program wsparcia w nabyciu mieszkania , które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy. Program realizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz instytucjami kredytującymi. Pomoc w ramach programu Mieszkanie dla Młodych polega na dofinansowaniu wkładu własnego oraz stanowi dodatkowe, jednorazowe finansowe wsparcie w formie spłaty części kredytu, gdy w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko własne lub przysposobione. O dofinansowanie można starać się w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania tj. lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do dnia 30 września 2018r.

1. WARUNKI DO SPEŁNIENIA

 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)*;
 • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2lub domu jednorodzinnego do
  100 m2, albo odpowiednio do 85 m2 i 110 m2 – jeżeli nabywca wychowuje minimum trójkę dzieci;
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat;
 • cena mieszkania musi mieścić się w wyznaczonych limitach;
 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)*.

 

2. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA: 

Dofinansowanie wkładu własnego wynosi 10% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie na terenie której położone jest mieszkanie oraz powierzchni użytkowej mieszkania (rzeczywistej dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 50 m2), bądź 50 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 50 m2).

Dla osób wychowujących troje i więcej dzieci limit powierzchni użytkowej służącej do obliczenia dofinansowania wkładu własnego wynosi: rzeczywista powierzchnia użytkowa dla mieszkań o powierzchni użytkowej do 65 m2, bądź 65 m2 (dla mieszkań o powierzchni użytkowej powyżej 65m2).

W przypadku, gdy nabywca w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje własne lub przysposobione dziecko, to kwota dofinansowania wkładu własnego wynosi:
– 150% kwoty dofinansowania obliczonej zgodnie z powyższą zasadą dla osób i małżeństw wychowujących jedno dziecko;
– 200% kwoty dofinansowania obliczonej zgodnie z powyższą zasadą dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dzieci;
– 300% kwoty dofinansowania obliczonej zgodnie z powyższą zasadą dla osób i małżeństw wychowujących troje lub więcej dzieci.

W przypadku, kiedy w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania, nabywcy urodzi się lub przysposobi on trzecie lub kolejne dziecko, przysługuje mu dodatkowe finansowe wsparcie, przeznaczone na spłatę części kredytu, w wysokości 5% kwoty określonej jako iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych stanowiącego podstawę do określenia wysokości udzielonego dofinansowania wkładu własnego oraz powierzchni ustalonej stosownie do powierzchni użytkowej mieszkania.

 

3. WARUNKI KREDYTU

 • kwota kredytu musi wynosić co najmniej 50% ceny należnej za zakup lokalu,
 • okres kredytowania nie krótszy niż 15 lat – maksymalnie 30 lat,
 • spłata kredytu w ratach równych lub malejących,
 • zabezpieczenie hipoteczne.
 • kredyt udzielany w walucie polskiej,
 • w przypadku osób nie dysponujących zdolnością kredytową możliwe przystąpienie do kredytu w charakterze dodatkowego kredytobiorcy członków najbliższej rodziny.
 • Oprocentowanie WIBOR 3M + marża

Wysokość marży uzależniona jest od:

 • posiadania konta osobistego,
 • okresu kredytowania,
 • wartości wskaźnika LTV,
 • rodzaju harmonogramu spłat: raty malejące lub raty stałe.

 

* nie dotyczy małżeństw, które wychowują co najmniej troje dzieci.

 

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu „standard” mieszkanie dla młodych MDM

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu mieszkaniowego MDM w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,35% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 183.000,00 zł, LtV (kwota kredytu do wartości nieruchomości) 70,38%, okres obowiązywania umowy 299 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 318 426,96 zł, oprocentowanie zmienne 4,63% w stosunku rocznym wyliczone, jako suma stopy bazowej WIBOR 3M 1,73% wg. stanu na dzień 24.07.2017r. i marży banku w wysokości 2,90 p.p. (w tym podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu 135.426,96 zł (w tym: prowizja 2% tj. 3.660,00 zł, odsetki 126.526,96 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki 300,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC) 19,00 zł, opłata za odpis księgi wieczystej 30,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 4.450,00 zł, za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, koszt operatu szacunkowego 700,00 zł, 299 miesięcznych rat równych w wysokości po 1.035,21 zł.

Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 24-07-2017r. na reprezentatywnym przykładzie.

 

Przykład reprezentatywny dla kredytu „komfort” mieszkanie dla młodych MDM

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconej jednorazowo pożyczki hipotecznej w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach zabezpieczonej hipoteką wynosi 8,35% przy następujących założeniach: całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 200.000,00 zł, LtV (kwota pożyczki do wartości nieruchomości) 51,41%, okres obowiązywania umowy 179 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 336.831,86 zł, oprocentowanie zmienne 7,23% w stosunku rocznym wyliczone, jako suma stopy bazowej WIBOR 3M 1,73% wg. stanu na dzień 24.07.2017r. i marży banku w wysokości 5,5 p.p. (w tym podwyższona marża o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki przy założeniu, że nastąpi to w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy pożyczki); całkowity koszt pożyczki 136 831,86 zł (w tym: prowizja 2,5% tj. 5.000,00 zł, odsetki 128.361,86 zł, opłaty sądowe za ustanowienie i wykreślenie hipoteki 300,00 zł, podatek od czynności cywilno – prawnych (PCC) 19,00 zł, opłata za odpis księgi wieczystej 30,00 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie nieruchomości 2.680,00 zł, za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, koszt operatu szacunkowego 700,00 zł, 179 miesięcznych rat równych w wysokości po 1.834,43 zł.

 

Zmienne oprocentowanie pożyczki wiąże się z ryzykiem wzrostu wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wzrostem całkowitej kwoty do zapłaty.

 

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 24-07-2017r. na reprezentatywnym przykładzie.