Kredyt płatniczy – wycofany z oferty

  1. Przeznaczenie:

Kredyt płatniczy przeznaczony jest na doraźne finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych – płatności zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych.

  1. Warunki udzielenia kredytu:
  • posiadanie rachunku bieżącego w banku
  • złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
  • posiadanie zdolności kredytowej
  • zawarcie umowy o kredyt
  1. Okres kredytowania

Kredyt płatniczy udzielany jest na okres do 3 miesięcy.

  1. Kwota kredytu:

Maksymalna kwota kredytu ustalana jest z uwzględnieniem wysokości i częstotliwości obrotów na rachunku bieżącym, rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, poziomu zdolności kredytowej.

  1. Oprocentowanie:

Kredyt płatniczy oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.