Gwarancja jest to jednostronne zobowiązanie Banku gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, Bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio, albo za pośrednictwem innego banku,

WARUNKI WYSTAWIENIA
• posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy
• złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
• złożenie zlecenia wystawienia gwarancji
• posiadanie zdolności kredytowej
• zawarcie umowy gwarancji
• ustanowienie zabezpieczenia wskazanego w umowie
• zapłata prowizji