Istota i przeznaczenie produktu:
umowa, przez którą Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany,

Warunki udzielenia
• posiadanie w banku rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy
• złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją
• złożenie zlecenia wystawienia poręczenia
• posiadanie zdolności kredytowej
• zawarcie umowy poręczenia