Zadzwoń Napisz do nas Szukaj
Facebook

Strefa udziałowca

Strefa udziałowca

Zostań Udziałowcem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach i dołącz do grona jego współwłaścicieli. Banku o ustabilizowanej pozycji rynkowej, wyłącznie z polskim kapitałem.

Członkiem Banku może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.

Dlaczego warto zostać Udziałowcem?

 • Masz wpływ na działalność Banku,
 • Masz dostęp do korzyści które dla Ciebie przygotowaliśmy,
 • Możesz uczestniczyć w Zebraniach Grup Członkowskich i przedstawiać swoje propozycje kierunków rozwoju działalności Banku,
 • Służymy Ci doradztwem i pomocą,
 • Umacniasz więzi z lokalną społecznością.

Zostań udziałowcem

Zostań udziałowcem

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach:

Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.
Warunkiem przyjęcia na Członka Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Deklaracja zawiera ilość zadeklarowanych udziałów a także :

 • w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL,
 • w przypadku osób prawnych: nazwę, siedzibę, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego i numer REGON.

O przyjęciu w poczet członków Banku decyduje Zarząd podejmując uchwałę w tym przedmiocie w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej deklaracji.

Wpisowe i udziały

Członek Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych)  i wnieść co najmniej 4 (cztery) udziały w wysokości 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za każdy udział.
Członek Banku może posiadać udziały w wysokości nie większej niż równowartość 200 sztuk. 

Wysokość jednego udziału wynosi 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych).

Wniesienie wpisowego i wniesienie zadeklarowanych udziałów winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Banku. 
Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa.

W przypadku zmiany wysokości udziału członek zobowiązany jest wnieść wpłatę uzupełniającą stan jego udziałów w terminie 90 dni od daty zarejestrowania zmiany.

Wszyscy członkowie mają równe prawa i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów

Członkowie są zobowiązani:

 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,
 • przestrzegania przepisów prawa, postanowień Statutu i opartych na nim regulaminów oraz uchwał organów Banku,
 • dbania o dobro i rozwój Banku oraz uczestniczenia w realizacji jego zadań statutowych, dbania o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku i zapobieganie marnotrawstwu i działaniu na jego szkodę,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Uprawnienia Członka Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach:

 1. do udziału w Zebraniach Przedstawicieli, Zebraniach Grupy Członkowskiej do której należy,
 2. do wybierania i do bycia wybieranym do organów Banku na zasadach  określonych w Statucie,
 3. do otrzymania odpisu obowiązującego Statutu Banku,
 4. do otrzymania odpisów regulaminów wydanych na podstawie Statutu,
 5. do zapoznawania się z rocznym sprawozdaniem z działalności Banku, łącznie ze sprawozdaniem finansowym Banku i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta,
 6. do zaznajomienia się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami  lustracji, umowami zawieranymi  przez Bank z osobami trzecimi,
 7. do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Banku wniosków dotyczących jego działalności,
 8. do udziału w nadwyżce bilansowej,
 9. do żądania udostępnienia mu do wglądu protokołu lustracji oraz wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji. 

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia z Banku,
 • wykreślenia z rejestru członków Banku,
 • wykluczenia z Banku,
 • śmierci członka Banku 

Czy po śmierci Członka udziały przepadają?

Członek Banku może, w deklaracji lub odrębnym oświadczeniu złożonym Bankowi na piśmie, wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku Banku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku.

Postanowienia dotyczące dziedziczenia udziałów zmarłego członka Banku przez jego spadkobierców w sytuacji, gdy udziały te nie były przedmiotem zapisu dokonanego przez członka Banku w deklaracji lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi: Udziały członkowskie w Banku są niezbywalne. Spadkobierca zmarłego członka Banku dziedziczy udziały, jeżeli jest członkiem Banku lub złożył deklarację przystąpienia do Banku. Jeżeli spadkobierców jest więcej niż jeden, powinni oni wskazać jednego spośród siebie, który będzie wykonywał uprawnienia wynikające z udziałów. Spadkobierca członka Banku może nabyć w drodze dziedziczenia udział lub wielokrotność udziałów. Spadkobiercy członka Banku dziedziczącemu udziały przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Banku bez obowiązku wniesienia wpisowego. Bank nie może odmówić przyjęcia w poczet członków spadkobierców zmarłego członka Banku, jeśli odpowiadają oni wymogom określonym w niniejszym Statucie. Przyjęcie w poczet członków Banku następuje ze skutkiem od dnia śmierci spadkodawcy. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków Banku, a także w razie niezłożenia deklaracji przystąpienia do Banku przez spadkobiercę w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia śmierci członka Banku, Bank jest obowiązany wypłacić spadkobiercy członka Banku równowartość przypadających mu udziałów zmarłego członka Banku na zasadach określonych w Statucie.

Dodatkowe informacje dotyczące udziałów członkowskich

 • udziały członkowskie nie są objęte gwarancjami bankowymi, w tym gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 • na Udziałowcach spoczywa obowiązek pokrywania ewentualnych strat Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, do kwoty posiadanych udziałów,
 • istnieje ryzyko braku wypłat dywidendy lub okresowego wstrzymania wypłaty udziałów członkowskich.

Więcej szczegółów w Statucie Banku, który znajdziesz na naszej stronie www w Plikach do pobrania.

 

Program dodatkowych korzyści

Program dodatkowych korzyści

Ubezpieczenie NNW
  
Zostając naszym Członkiem stajesz się częścią naszej spółdzielczej bankowej grupy, o którą dbamy z największą starannością.

 Naszych Udziałowców obejmujemy ochroną ubezpieczeniową w szerokim zakresie obejmującym ryzyka wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku.
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in.:

 • Pobyt w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty rehabilitacji – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty operacji plastycznych – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego
 • Koszty pogrzebu Ubezpieczonego, którego śmierć nastąpiła wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Trwała niezdolność do pracy zarobkowej wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Inwalidztwo wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty leczenia – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty odbudowy stomatologicznej niezbędnej wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • Koszty przekwalifikowania zawodowego – następstwa nieszczęśliwego wypadku
 • Organizacja świadczeń assistance – następstwa nieszczęśliwego wypadku

Jak zgłosić szkodę:

 1. przez Internet – wypełniając Formularz online dostępny na stronie generali.pl
  www.generali.pl -> Szkody -> Zgłoś szkodę online -> Życie/zdrowie -> NNW indywidualne/grupowe/szkolne   >>Przejdź do strony<<
 2. mailowo na adres: szkody.nnw@generali.pl – przesyłając stosowne dokumenty w formie skanu,
 3. korespondencyjnie – przesyłając stosowne dokumenty na adres:
  Generali T.U. S.A.
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa
 4. telefonicznie pod numer infolinii 913 913 913
   

Certyfikat ubezpieczenia NNW Udziałowców, Formularz zgłoszenia roszczenia NNW oraz Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wraz ze Skorowidzem (Pliki do pobrania)

Zebrania Grup Członkowskich

Zebrania Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach zaprasza na Zebranie Grup Członkowskich Banku:

 • Grupa Członkowska - Włoszakowice, Bukówiec Górny Jezierzyce Kościelne, Zbarzewo  Krzycko Wielkie, Krzycko Małe, Sądzia, Boguszyn, Dłużyna, Grotniki, Ujazdowo, Boszkowo, Dominice, Charbielin, Skarżyń oraz pozostali członkowie Banku
 • Data zebrania - 14 marca 2024 r.
 • Godzina - 19:00
 • Miejsce Zebrania - Włoszakowice, sala w Restauracji Toscania, ul. Kurpińskiego 24, 64-140 Włoszakowice


Na zebraniu będzie obowiązywał następujący porządek obrad:

 • Odczytanie regulaminu Zebrań Grup Członkowskich.
 • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach.
 • Sprawozdanie  z działalności Rady Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach.
 • Przedstawienie spraw i uchwał będących przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 • Wolne głosy i wnioski
 • Wykład E-płatności jako element współczesnego świata cyfrowego.
 • Zamknięcie obrad

Prosimy o potwierdzenie przybycia (655370006) do dnia 11 marca 2024 r.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Z chęcią odpowiemy na Twoje pytania!

przejdź do kontaktu